Kennisplatform jeugdhulp
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Nieuws
anita

Pleegzorg versterken en crisis voorkomen

Anita Visscher, projectleider ‘Zo veilig mogelijk thuisis druk aan de slag om handen en voeten te geven aan de verschillende activiteiten die hieronder vallen. Dat doet ze met hulp van zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen en externe begeleiders. Sinds eind vorig jaar is ze aan de slag met het project ‘Versterken van de pleegzorg’. Ook over het ‘’verminderen crisisplaatsingen’ is er een aanpak. We vroegen haar naar de ontwikkelingen.

Anita: “Vanuit actielijn 2 ‘Voorkomen uithuisplaatsing/Zo veilig mogelijk thuis’ ben ik in november 2019 gestart met het project ‘Pleegzorg versterken’. Aan de hand van een casusbespreking met de betrokken hulpverleners hebben we gekeken op welke punten pleegzorg versterkt kan worden. Begin dit jaar kwam ook het NJI met de uitkomsten van het onderzoek ‘Waarom stoppen pleegouders’. De punten die in het onderzoek naar voren kwamen, zagen wij ook in onze sessies: te weinig begeleiding in de beginfase van pleegzorgplaatsing, er ontbreekt een goede begeleiding van pleegouders gedurende de plaatsing en nazorg ontbreekt.”

Wat gaan jullie doen?

“Om te zorgen dat een pleegkind in een fijn gezin terecht komt waar het langere tijd kan blijven is een goede match tussen gezin en kind heel belangrijk. Een goede matching is makkelijker naarmate het bestand aan pleegouders groot is. Niet alleen fulltime pleeggezinnen maar ook deeltijdpleegouders, zoals weekendpleegzorg, buurtgezin en steungezin zijn belangrijk bij het ondersteunen van een (pleeg)gezin. Juist het eerder inzetten van deeltijdpleegzorg, de zogenoemde respijtzorg kan ervoor zorgen dat pleegouders het langer volhouden en dat kinderen langer thuis kunnen blijven wonen.
Daarnaast willen we passende pleegzorg bieden voor complexe casuïstiek. In de samenwerking met andere jeugdhulpinstellingen zal de komende periode gestart worden met dit deelproject.”

Wie doen er mee?

“Het is fantastisch dat alle pleegzorgorganisaties Spirit, WSP, Timon en Kenter uit Amsterdam-Amstelland meedoen in dit project. En natuurlijk werken we samen met ervaringsdeskundigen: een pleegouder en een voormalig pleegkind nemen deel aan deze projectgroep. De gemeenten uit de regio Amsterdam-Amstelland haken aan.”

Wat is de volgende stap?

“We zijn bezig met de voorbereidingen voor een wervingscampagne. En we gaan de samenwerking opzoeken met lichtere vormen van pleegzorg zoals steungezinen buurtgezin. Als je je aangesproken voelt, laat mij het weten op a.visscher@amsterdam.nl.”

Wat houdt het project’ voorkomen crisisplaatsingen in?

“Een crisisplaatsing heeft een grote impact op zowel het kind als de ouders. Daarnaast weten we uit de ervaring van jeugdhulporganisaties ook dat ongeveer 75% van de crisisplaatsingen uitmonden in een langdurige uithuisplaatsing. Dat willen we voorkomen. Door te zorgen dat professionals meer handvatten hebben om effectiever te handelen in crisissituaties, willen we voorkomen dat kinderen in de crisishulp terecht komen. Concreet streven we er naar dat na een jaar het aantal jeugdigen dat een beroep doet op crisisverblijf is met verminderd met 25%.”

Hoe gaan jullie het aanpakken?

“Mariska van der Steege is als deelprojectleider op dit project gestart vanaf maart dit jaar waarin zij aan de slag gaat met drie experimenten bij/met verschillende organisaties die hulp en opvang bieden aan gezinnen in een crisissituatie.”

Dit zijn de experimenten:

  • Crisishulp Spirit, samen met spoedhulpmedewerkers van Spirit onderzoeken we hoe een crisisopname afgewend kan worden en de duur van een crisisopname verkort kan worden.
  • In samenwerking met Spoedhulp Spirit en Jeugdbescherming JBRA, worden er lessen getrokken bij teams van JBRA waar significant minder crisissen binnen gezinnen voorkomen dan in andere teams. We analyseren en halen hiervan de lessons learned op zorgen ervoor dat deze lessen verbreed worden en ingezet in andere teams.
  • Specialistische expertise crisishulp in pilot ‘Jeugdspecialist in de buurt’, waarbij dicht op de wijk onderzocht wordt hoe specialistische expertise eerder ingezet kan worden ter voorkoming van een crisissituatie.

Andere berichten

4 oktober 2023
Deze handreiking is een product van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ), het zorg- en veiligheidshuis van de regio Amsterdam-Amstelland. In het AcVZ werken
3 oktober 2023
Het expertisecentrum Dwang, Angst en Tics van Levvel wil een virtual reality tool ontwikkelen om daarmee de behandeling te verbeteren van kinderen die te bang
28 september 2023
Jeugdplatform Amsterdam bracht een bezoek aan het Zuiderlicht College, een middelbare school in de Pijp. Elance Academy is daar elke week aanwezig en biedt